Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıklarının Doğal Seyri
Ali Erhan KAYALAR1,Sait NADERI2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Beyin ve Omurga Merkezi, İstanbul, Türkiye

Özet

Servikal dejeneratif hastalıklar omurgayı oluşturan yapıların zamanla doğal yapısını kaybetmesi ile oluşmaktadır. Disk hastalıkları, posterior longitudinal ligaman ossifikasyonları ve servikal spondilotik miyelopatilergenel olarak dejeneratif hastalıklar olarak bilinirler. Yaşam boyunca ortalama 1 veya 2 kere görülmektedirler. Asemptomatik olabilirler. En sık semptonları ağrı ve uyuşmadır. Servikal disk hernisi hastalığında klinik genelde radikülopatidir. Radikülopatinin sebebi sinir kökünün mekanik ve enflamatuar olarak etkilenmesidir. Servikal spondilotik miyelopati, omurganın kemik ve yumuşak dokularda dejenerasyonu ile devam eden ilerleyici bir hastalıktır. Orta yaş üstü bireylerde en sık karşılaşılan myelopati nedenidir. Asemptomatik ve belirgin darlığı olan hastalarda miyelopati gelişme riski yılda yaklaşık %3"tür. Radyolojik miyelopatili hastaların %20"sinde servikal spondilotik miyelopati bulunmayabilir. Posterior longitudinal ligamanın hipertrofiye olması ve ligamanda ossifikasyon gelişmesi, spinal kanalı daraltarak servikal miyelopati ve/veya radikülopatiye yol açabilmektedir. Bu yazımızda nöroşirürji pratiğinde sıkça karşılaştığımız dejeneratif servikal hastalıkların doğal seyri ile ilgili bilgileri toparladık. Hastalığın tanısı ile beraber doğal halindeki ilerlemesi hakkında okurlara bilgi vermeye çalıştık.