Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Disk Hernisi Nedenli Gelişen Radikülopatilerde Ne Zaman Cerrahi?
Gizem BAŞYAZICI EKİNCİ1,Zühtü ÖZBEK1,Ali ARSLANTAŞ1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Özet

Servikal disk hernisi dejeneratif sürecin bir parçası olarak yaşlanma ile sıklığı artmaktadır ve MRG kullanımının yaygınlaşması ile sık görülen bir radyolojik tanı olarak günümüzde önem verilen konulardan biri hâline gelmiştir. Asemptomatik olabildiği gibi radikülopati, myelopati gibi ciddi klinik tablolar ile de seyredebilir. Myelopatide cerrahi kararı hızlıca alınabilirken, radikülopatilerde izlem ya da cerrahi konusunda klinisyenler arasında görüş birliğine ulaşılabilmiş değildir. Servikal radikülopatilerde cerrahi endikasyonu olarak motor defisit bulunması, konservatif tedavinin etkisiz kalması, iş gücü kaybı gibi antiteler yol gösterici olsa da cerrahinin zamanlaması klinisyenden klinisyene değişebilmektedir. Bu makale servikal radikülopatide cerrahi zamanlama açısından literatürde yazılmış makaleleri derlemiş ve güncel uygulamaların bir özetini sunmaktır.