Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spondilotik Myelopatilerde Cerrahi Zamanlama
Semih Can ÇETINTAŞ1,Mustafa Onur ULU1,Alparslan ŞENEL2,Mehmet Murat HANCI1
1İstanbul Üniversitesi ? Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Servikal spondiloz; omurgaları, intervertebral diskleri, fasetleri ve ligamanları etkileyen ve dejeneratif değişikliklere neden olan bir hastalıktır. Bu dejeneratif değişikliklerin omuriliğe hasar vermesi sonucu servikal spondilotik myelopati meydana gelir. Servikal spondilotik myelopati, erişkinlerde en sık görülen omurilik yaralanması şeklidir ve travmatik olmayan omurilik yaralanmalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Servikal spondilotik myelopati erken dönemde klinik olarak semptom göstermez. Ancak progrese olması halinde önemli nörolojik morbiditelere neden olur. Geri dönüşümsüz omurilik hasarına neden olmadan önce servikal spondilotik myelopatinin erken tanı ve tedavisinin yapılması, hastaların yaşam kalitesini korumak için kritik öneme sahiptir. Servikal spondilotik myelopati sıklığının her geçen gün artması, bu hastalığa yönelik yapılan cerrahi tedavilerin sayısının da artmasına neden olmaktadır.