Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıkların Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Yönetimi
Ezgi AKAR1,Ahmet ÖĞRENCI2,Tevfik YILMAZ3,Mesut YILMAZ4,Sedat DALBAYRAK2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medicana Ataşehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Dicle Üniversitesi, Nöroşirürji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
4Nörospinal Akademi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Servikal dejeneratif patolojiler ilerleyen yaşla birlikte sıklıkla karşılaştığımız ve günlük cerrahi pratiğimizin büyük bir bölümünü oluşturan rahatsızlıklardır. Servikal omurga cerrahisinin bu bölgeye özgü, çok sayıda ve ciddi sonuçları olabilen komplikasyonları mevcuttur. Bu komplikasyonları; cerrahi öncesi ve anestezi ile ilgili komplikasyonlar; hastanın pozisyonu ile ilişkili olan komplikasyonlar ve direkt cerrahiye bağlı olanlar olarak gruplamamız mümkündür. Cerrahi ile ilişkili komplikasyonlar; bu bölgenin anatomik yapılarla olan komşuluğuna bağlı, enstrüman ve greft ile ilgili komplikasyonlar, hematom, enfeksiyon, ve geç komplikasyonlar (enstrüman yetmezliği, enstrümantasyona ya da grefte bağlı geç organ yaralanmaları, greft psödoartrozu ve çökmesi, deformite gelişimi, komşu segment hastalığı) şeklinde olmaktadır. Bizim amacımız cerrahi ile ilişkili komplikasyonları ve baş etme yöntemlerini derlemektir.