Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
NÖRORADYOLOJİDE EMBOLİZASYON
Cemil Yağcı, Umman Sanlıdilek
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Anabilim Dalı

Özet

Girişimsel nöroradyolojide son yıllarda önemli ilerlemeler olmuştur. Girişimsel nöroradyolojinin esas ilgi alanı embolizasyondur. Embolizasyonda katı ya da sıvı embolizan maddeler kullanılır. Embolizasyon; kesin tedavi amaecıyla, cerrahiye yardımcı olmak için ya da palyatif tedavi amacıyla yapılabilir. Embolizasyon uygulanan başlıca lezyonlar; menengiomalar, arteriovenoz malformasyonlar, arteriovenoz fistüller, anevrizmalar gibi intrakranial: juvenil anjiofibromalar, paragangliomalar gibi ekstrakranial lezyonlardır.