Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Tuğba MORALI GÜLER1,Gökmen KAHILOĞULLARI2
1Özel Medikar Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ünitesi, Karabük, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Pediatrik popülasyonda konjenital malformasyonlar, nörovasküler patolojiler, tümörler ve travmalar gibi pek çok patoloji için kafa tabanı cerrahisi yapılmaktadır. Endoskopik endonazal yaklaşımlar, pediatrik popülasyonda da benign ve malign kafa tabanı patolojleri için uygulanabilir hâle gelmiştir. Pediatrik vakalarda kraniyofasiyal kemik yapıların gelişimindeki bozulmayı önleme açısından endoskopik yaklaşımlar, klasik yaklaşımlara göre belirgin bir avantaja sahip minimal invaziv yöntemlerdir. Endoskopik endonazal yaklaşımın beyin retraksiyonu gerektirmemesi, insizyon skarı olmaması, eksternal kraniyotomiye ihtiyaç duymaması, daha hızlı iyileşme ve daha az hastane yatışı gibi avantajları da mevcuttur. Küçük burun delikleri, dar sinonazal boşluklar, küçük vestibül ve sfenoid sinüsün azalmış pnömotizasyonu, yetişkin hastalarda uygulanan endoskopik yöntemlere kıyasla pediatrik popülasyonda erişimi zorlaştıran başlıca anatomik farklılıklardır. Pediatrik olgularda bu farklılıklar sebebi ile küçük burun delikleri için boyut olarak daha küçük ekipmanlar ve atravmatik tekniklerin kullanılması ve henüz pnömotize olmamış olgularda, drilleme ile yapay sfenoid sinüsler oluşturulması ve şekillendirilmesi gerekebilmektedir.