Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Stereotaksik Cerrahi: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Barış ALBUZ1,Emrah EGEMEN2,Murat VURAL3
1Fatih Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Özet

Stereotaksik cerrahi, vücuttaki küçük lezyonlara ulaşmak ve bunlar üzerinde bazı eylemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Burada üç boyutlu bir koordinat sisteminden yararlanılarak minimal invazif bir müdahale uygulanmaktadır. Çocukluk çağında sıklıkla kullanıldığı alanlar kateter yerleştirme, kist drenajı, radyocerrahi, brakiterapi, derin beyin stimülasyonu (DBS), invaziv nörofizyolojik inceleme ve tümör biyopsisi gibi işlemlerdir. Ameliyat öncesi değerlendirme için elde edilen bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntülemede (MRG), tarama dilimlerinin az aralıklı ve doğru hedef belirlenmesine izin verecek kadar ince (ör. 3 mm) olması ve görüş alanının ameliyat sırasında kayıt için yüzey işaretleri olarak kullanılan burun ve gözleri içermesi önemlidir. Çerçeveli ve çerçevesiz başlıklar kullanılarak uygulanabilmekle beraber çerçeveli tekniğin pediatrik hastalarda güvenliği, uygulanabilirliği ve pinle ilişkili komplikasyonları konusunda literatürde hâlâ bir boşluk bulunmaktadır. Çocukluk çağında halo fiksasyonu ile ilgili olarak, pinlerin gevşemesi ve yerinden çıkması, pin yerinde enfeksiyon ve kafatası kırıkları veya penetrasyonu ve takiben gelişen subdural ve epidural hematomlar, venöz hava embolisi, arteriyovenöz fistül gibi bildirilen birkaç sorun bildirilmiştir. Günümüzde çerçevesiz stereotaksinin çerçeve tabanlı teknikleri tamamlayıcı nitelikte olduğu, ancak yine de geleneksel halo pin çerçevesinin yerini alacak veya kullanımını engelleyecek kadar kesin olmadığı düşünülmektedir.