Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
SEREBRAL REVASKÜLARİZASYONDA SAPHEN VEN BYPASS GRAFT UYGULAMASI
Nihat EGEMEN, Haluk DEDA, Mustafa K. BAŞKAYA, Varol AYDIN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. İbni Sina Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı. Ankara

Özet

Serebral revaskülarizasyon, serebrovasküler tıkayıcı hastalıklar, tümörler ve anevrizmaların tedavisinde kullanılan bir vasküler anastomoz yöntemidir. Bu amaçla, sıklıkla Süperfisiyal Temporal Arter (STA) ve Oksipital Arter (OA) gibi ekstrakranial arterlerin donör damar olarak kullanılmasına karşın. bazı olgularda STA ve OA 'de aterosklerotik değişikliklerin bulunması ve yüksek akımlı bypass'ın gerekli olması nedeni ile Saphen Ven Greft'in (SVG) kullanılarak revaskülarizasyon yapılmaktadır.

Biz, İnternal Karotid Arter'de (İKA) total tıkanıklığı bulunan bir olguya, SVG kullanarak, Ana Karotid Arter ile Orta Serebral Arter'in (OSA) M2 segmenti arasında revaskülarizasyon uyguladık. Olguda kullanılan tekniği ve postoperatif sonucu literatür ışığında sunduk.