Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Anterior Komünikan Arter Anevrizma Cerrahisinde Vertikal Geometrik Analizin Önemi
Gökhan GÜRKAN1,Murat ATAR2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, İstanbul

Özet

Amaç: Anterior komminikan arter (AcomA) kompleksinin vertikal geometrisi incelenmiştir. Bu çalışmada anevrizma operasyonlarındaki cerrahi saha oryantasyonunun arttırılması hedeflenmiştir. AcomA anevrizmasına yönelik uygulanan cerrahi tekniğin başarısına katkı sağlayacak geometrik veriler literatüre katkı sağlamak amacıyla bildirimiştir.

Yöntem: Klinğimize başvuran 100 hastanın beyin arter bilgisayarlı tomografi anjiografileri incelenerek Radiant programında Frankfurt Horizontal Planı"na (FHP) göre 3 boyutlu inceleme yapılmıştır ve AcomA kompleksinin vertikal ölçümleri hesaplanmıştır. AcomA yüksekliği en fazla olan ve en az olan iki hastanın kafatabanı ve willis poligonu arter yapısının 3d modelleri oluşturulmuştur.

Bulgular: Willis poligonu değerleri literatür ile uyumlu bulunmuştur. AcomA yüksekliği FHP"na göre 30,58 ± 4,80 mm olarak bildirilmiştir. 3D modeller demostrasyon amaçlı gösterilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda AcomA kompleksinin FHP"ye göre yükseliğini ölçerek, Girus Rektus (GR) ile ilişkisinin önemini vurgulamaya çalıştık. Operasyon sahasındaki görüş yeterliliği açısından AcomA kompleks yükseliği çok önemlidir. AcomA kompleksinin yüksekliğinin fazla olması cerrahi ekplorasyonu ve görüş mesafesini etkileyecektir. Eksplorasyon zor olacağı için GR rezeksiyonu gerekliliği ortaya çıkacaktır. AcomA kompleks"in vertikal geometrisi preoperatif süreçte mutlaka değerlendirilmelidir. Bu ölçüm AcomA anevrizmasının cerrahi tedavisinde cerrahi saha oryantasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.