Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Orta Serebral Arter (MCA) M2 Segmentinde Dissekan Anevrizma Olgusu
Mehmet Edip AKYOL1,Hüseyin AKDENIZ2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörosirurji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş: İntrakranial anevrizmalar sıklıkla dallanma noktalarında arter duvarının bozulması ile gelişen vasküler patolojilerdir. Anevrizmaların intraserebral kanama insidansı, dünya genelinde 9/100.000, kanamaya bağlı ölüm oranı ise %35 dir. Kanamamış anevrizmalarda ise insidans Avrupa"da %3.2 dir. Orta serebral arter (MCA) anevrizmalar, anterior kominikant anevrizmalarindan sonra ikinci sıklıktadır. MCA"da anevrizmalar bifurkasyonda sıklıkla olabilirken M2 segmentinde daha az sıklıkta görülebilmektedir.

Bu yazıda, MCA"nin M2 segmentindeki nadir görülen dissekan anevrizması olan ve endovasküler tedavi ettiğimiz olguyu sunduk.

Olgu : 45 yaş bayan hasta bas ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede çekilen beyin MRI da sol orta serebral arter (MCA) M2 segmentinde anevrizma şüphesi ile hastanemize sevk edildi. Hastaya tanı amaçlı DSA yapıldı. DSA"da 2 cm boyutunda M2 segmentte dissekan anevrizma görüldü. Anevrizma için endovasküler olarak tedaviye uygun bir vasküler yapısı olduğu düşünülerek, akim çevirici stent uygulanması yapıldı (Sekil 1). İlk uygulamada stent kısa kaldı ve anevrizma içine düşmesi üzerine ikinci stenti ilk stent içinden geçirerek tedavi sonlandırıldı. İşlem esnasında komplikasyon gelişmeyen hastaya bir gün sonra kontrol DSA yapıldı (sekil 1,2). Hastanın takiplerinde sikinti olmadı ve medikal tedavi ile taburcu edildi. Hastaya altı ay sonra yapılan kontrol DSA" da akim çevirici stentin iyi durumda olduğu ve anevrizma kesesinin olmadığı izlendi.

Tartışma ve Sonuç: Damar duvarında oluşan defekt sonucu kanın intima ile media veya media ile adventisya tabakaları arasına girmesi ile meydana gelen anevrizmalardır. Çoğunlukla idiopatik olan intrakranyal disekan anevrizmalar patolojilerinde, eksternal elastik membran yoklug?u, ince adventisya ve media da az sayıda elastik lifler dikkati c?eker (3). Intrakranyal disekan anevrizmalar posterior sirku?lasyonda anterior sirku?lasyona oranla daha sık go?ru?lu?r (4). Olgumuz az siklikta görülen anterior sirkülasyon dissekan anevrizmasiydi ve akim çevirici stent ile endovasküler tedavi edildi. I?ntrakranial segmentteki disekan anevrizmalarin bu?yu?me eg?ilimi go?stermeleri ve yeniden kanama oranları yu?ksek olmasından dolayı tanı aldığı gibi tedavi edilmelidirler. Anevrizmalar lokalizasyonu, tipi ve oluşturduğu klinik bulgular tedavi seçeneğinin belirlenmesi için önemlidir. Tedavisinde gerekli durumlarda endovasku?ler olarak dekonstru?ktif ve rekonstru?ktif yo?ntemler uygulanabilir ve etkilidir.