Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Serebral Radyasyon Nekrozu
Kerem BIKMAZ, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Cem GÖKDUMAN, Cem DİNÇ, Murat COŞAR
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul

Özet

Radyasyon nekrozu, radyoterapinin gecikmiş yan etkilerinin başında gelen, klinik ve radyolojik olarak tümör nüksünden ayırımı oldukça güç olan, kesin tanı için histolojik değerlendirmenin mutlak olduğu, tedavide agresif cerrahinin önerildiği bir hastalıktır. Serebral radyasyon nekrozu intrakranyal malignensilere uygulanan radyoterapiyi takiben görülebildiği gibi, kranyum dışı özellikle nazofarinks malignensilerinden sonra da görülebilir. Bu çalışmada Kliniğimizde 1998-2002 yılları arasında serebral radyasyon nekrozu tanısı almış 7 olgu retrospektif olarak gözden geçirildi. Serebral radyasyon nekrozunun patolojik, klinik ve radyolojik özellikleri tanımlanarak, tedavi prosedürleri üzerinde duruldu.