Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
İnsula'nın Derin Çekirdeklerinin Lif Diseksiyonu ile Gösterilmesi
Berra BİLGİN1
1Tokat Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Tokat, Türkiye

Özet

İnsula silvian fissürün derinindeki beynin invajinasyon bölümüdür ve üç adet sulkus (anterior, superior ve inferior) tarafından çevrelenmektedir. İnsulanın anterobazal bölümüne limen insula adı verilir. İnsula önemli fonksiyonel nöroanatomik yapılar ile ilişkili bir bölgedir. Bu bölgede ekstrem, eksternal ve internal kapsül gibi önemli beyaz cevher yolaklarının yanısıra kaudat nükleus, putamen, globus pallidus, klaustrum ve talamus gibi önemli nükleus yapıları yer almaktadır. Klaustrum internal ve eksternal kapsüllerin arasında bulunan gri cevher yapısıdır ve incelenen tüm memeli canlılarda bulunduğu bildirilmiştir. Eksternal kapsülün medialinde putamen ve globus pallidus (lentiform nükleuslar) bulunur. Globus pallidusun medialinde talamus ve kaudat nükleus yer alır. Lateralden mediale ak madde diseksiyonu ile sırasıyla ekstrem kapsül, klaustrum, eksternal kapsül, putamen, globus pallidus, internal kapsül ve kaudat nükleusun yanısıra nükleus akumbens ve substansiya innominata gösterilir.