Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 1
Nonanevrizmal Nonperimezensefalik Subaraknoid Kanamalarda Mortalite ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
İbrahim BAŞAR1,Sinan BAHADIR2,Tevfik YILMAZ1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3294

Özet

AMAÇ: Subaraknoid kanama (SAK), hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur ve çoğunlukla anevrizma rüptüründen kaynaklanır. Nonanevrizmal SAK, klinik özellikleri bakımından anevrizmal SAK"tan farklılık gösterir. Bu çalışmada, nonanevrizmal nonperimezensefalik spontan SAK (NA-NPM-SAK) hastalarındaki ölümle ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2015-2021 yılları arasında kurumumuza başvuran NA-NPM-SAK hastaları çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, komorbiditeler, SAK ile ilişkili faktörler (semptomlar, nörolojik ve radyolojik skorlar ve komplikasyonlar) ile mortalite durumu hastane veritabanından elde edildi. Parametreler, SAK sonrası ölenler ve hayatta kalanlar arasında karşılaştırıldı. Bağımsız risk faktörlerini ortaya çıkarmak için regresyon analizi yapıldı.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 60 NA-NPM-SAK hastası dahil edildi. Bilinç kaybı ve kötü GKS, WFNS ve Fisher skorları mortalite ile ilişkili bulundu. Geç serebral iskemi de ölen hastalarda önemli ölçüde daha yüksekti. Regresyon analizi sonucunda başvuru anındaki WFNS skoru mortalite için bağımsız risk faktörü olarak saptandı.

SONUÇ: NA-NPM-SAK vakalarında mortalite, anevrizmal SAK"a göre daha düşüktür, ancak nadir değildir. Bu SAK alt grubundaki mortalite ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek, gelecekte mortaliteyi anlamak ve azaltmaya yardımcı olabilir.