Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 1
Subaraknoid Kanamada Farklı Vazodilatör İlaçların Etkileri
Haydar Eren ÖZKAYA1,Emine AVGIN1,Buğra TEKINEL1,Mustafa ÇETINER2,Hasan Emre AYDIN1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3287

Özet

AMAÇ: Çalışmamızdaki amaç, nimodipin ve papaverin gibi etki mekanizmaları bilinen ve santral sinir sistemi dışında da kullanılan vazodilatatör ilaçların yanı sıra, curcuminin özellikle serebral damarlar üzerindeki vazodilatör etkisini girişimsel radyolojik yöntemler kullanarak ortaya koymaya çalışmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma her birinde 16 adet sıçan bulunan beş adet gruptan oluşturulmuştur. Birinci grupta sıçanlara herhangi bir ilaç uygulanmamış sadece anjiyografik görüntüleme alarak kontrol grubu oluşturulmuştur. İkinci gruptaki sıçanlara kalpten alınan 0.1 ml otolog kan stereotaksik başlık kullanılarak perkutan olarak sisterna magnaya enjekte edilmek suretiyle spontan SAK oluşturulmuş, sonrasında anjiyografi yapılmıştır. Üçüncü gruptaki sıçanlara 2 mg/kg nimodipin intraperitoneal yolla uygulanmış, tedavi sonrası anjiyografik görüntüleme alınmıştır. Dördüncü gruptaki sıçanlara 2 mg/kg papaverin ve beşinci gruptaki sıçanlara 300 mg/kg curcumin benzer yolla uygulanmıştır. Girişim amacıyla kullanılan kateter referans alınarak sağ ve sol karotis çapları ölçülmüştür.

BULGULAR: Tüm gruplarda arcus aorta kateterizasyonu sonrası kontrast madde enjeksiyonu ile arcus aorta, bilateral karotid arterler ve bilateral vertebral arterlerdeki dolum görüldü. Gruplar arası referans değer olarak alınan kateter ölçümünde anlamlı fark bulunamadı (F=1.01; p=0,40). Gruplar arası sağ CCA ve sol CCA değerleri sırasıyla verilmiş ve gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (Fsağ=8,9, p<0.001; Fsol 8,5, p<0,001).

SONUÇ: Çalışmamızda kullandığımız üç ilacın ICA üzerinde benzer şekilde dilatasyon yaptığı radyolojik olarak gösterilmiş, aralarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Olumlu etkileri olan nimodipin, papaverin ve curcuminin tedavi amacıyla kullanımları sırasında yan etki profillerinin gözden geçirilmesi ve ilaç seçiminin tedavi etkinliğinin yanında farklı kriterler ile de yapılması uygun olacaktır.