Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
İNTRAVENTRİKÜLER HEMORAJİ KLİNİĞİ OLAN MOYAMOYA HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
Ertekin ARASIL1, Haluk DEDA1, Mustafa K. BAŞKAYA1, Ayhan ATTAR1, Umman SANLIDİLEK2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Moyamoya hastalığı internal karotid arterin ilerleyici daralması ve anormal damar ağı ile karekterize etyolojisi tam olarak bilinmeyen patolojik bir durumdur. Bu bildiride 23 yaşında intraventriküler kanama ile gelen bir olgu klinik, BBT, MRI ve DSA bulguları ile sunulmuştur.