Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
TRANSKRANİAL DOPPLER VE NÖROŞİRÜRJİDE KLİNİK UYGULAMALARI
Kaya KILIÇ, Behiç TÜMER, Neşe KESER, Aşkın GÖRGÜLÜ, Mahir TEVRUZ
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Transcranial Doppler (TCD) beyin bazal arterlerinde kan akım hızını ölçen non invazif, hasta başında uygulanabilen, tekrarlanabilir, ucuz bir tetkikdir. Burada TCD' in çalışma prensibi ve tetkikin nasıl yapılacağı, açıklanmakta, değişik lezyonlarda TCD uygulamasından örnekler verilmekte, sonuçlar tartışılmaktadır. 34 serebro-vasküler aksidan (CVA), 14 subaraknoid kanama (SAK), 4 arterio-venöz malformasyon (A VM), 37 posttravmatik beyin ödemi, 30 beyin ölümüne ait toplam 119 olgunun TCD verileri prospektif bir araştırmanın ilk sonuçları olarak sunulmaktadır.