Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
İLAÇA DİRENÇLİ TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE AMİGDALO- HİPPOKAMPEKTOMİ
Atilla ERDEM, Aytaç YİĞİT, Şükrü ÇAĞLAR, Nurullah YÜCEER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Antiepileptik ilaç tedavisine dirençli temporal lob epilepsisi olan 12 hasta epilepsi cerrahisi için incelemeye alınmıştır. Hastaların cerrahi öncesi değerlendirme protokolü, sfenoidal elektrodların da kullanıldığı uzun süreli uyanıklık ve uyku EEG'leri, kranial BT ye MRG'den oluşmuştur. Unilateral temporal epileptik fokus gösteren hastalara operatif prosedür olarak anterior temporal lobektomiye ilaveten amigdalohippokampektomi uygulanmıştır. Bir yıldan daha uzun süre izlenen beş hastadan dördü ameliyattan sonra hiç nöbet geçirmemiştir.