Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
AKUT İNTRASEREBRAL HEMORAJİLERDE KRONORİSK
Taşkın DUMAN, Ferhan KÖMÜRCÜ, Sabahat GÜRÇAY
Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Özet

Strok başlangıç zamanının fluktuasyonu söz konusudur. Bu çalışma intraserebral hemoraji gelişiminde zamana bağlı değişim ile kronorisk ve bunlara fiziksel aktivitenin etkisini araştırmak amacı ile planlandı.

Çalışma prospektif olarak yapıldı. Bir yıl içinde kliniğimize yatan hemorajik stroklu 107 hasta değerlendirildi. Yaş ortalamaları 60.08.± 11.39 idi. Strok başlangıcının saatlere göre dağılımında en yüksek değer saat 19.01-20.00 arasında bulundu (%9.4). Aktivite cinsi yönünden değerlendirildiginde yürüme sırasında başlayan akut stroklar en fazla idi. Akut hemorajik strokların %62.6'sı orta derecede efor gerektiren işler sırasında başlamıştı. Aylara göre dağılım temmuz ayında en yüksekti (%16.8), ilkbaharda %32.7 ile en yüksek, sonbaharda %11.2 ile en düşük dağılım vardı. Günlere göre dağılım cinsiyetle, hipertansiyonla, diabetes mellitusla ve hipertansiyon tedavisi ile ilişkili bulunmadı. Saatlere göre dağılımın aktivite cinsi ile istatistiksel anlamlı ilişkisi vardı. Diabetik hastalarda strok insidansı ilkbaharda en yüksekti.

Strok oluşumunda kronoriskin belirlenmesinin özellikle değiştirilebilir risk faktörleri açısından önemli olduğu düşünülebilir.