Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
FORESTİER HASTALIĞI VE DİSFAJİ (OLGU SUNUMU)
Haydar USUL, Ertuğrul ÇAKIR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Disfaji orofarenks veya özofagusun yapısal yada nöromüsküler bozukluklarını yansıtan hastalıkların bir bulgusudur.

Bu makalede; Forestier hastalığı bulunan bir olguda alt servikal vertebralardaki osteofitlere bağlı disfaji gelişimi sunulmuş ve konu tartışılmıştır.