Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
HİPOFİZ ADENOMLARLNDA IMMUNHİSTOKİMYA: KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON
E. CAKIROĞLU1, O. TULUNAY2, K BACACI2, H.Z. GÖKALP3, A. ATTAR3
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Sanatoryumu, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

A.Ü.T.F. Nöroşirürji kliniğinde opere edilen 74 hipofiz adenomu değerlendirilerek klinik ve serolojik hormon çalışmaları ile tanı alan 27 vakada histopatoloji ve immuno- histokimyasal incelemeler yapılmıştır. İmmunohistokimyasal çalışmalar ile belirlenen hormon profilleri, serolojik hormon profiller ile karşılaştırılmıştır. Prolactin, growth hormon, ACTH doku profili araştırıldığında klinik bulgularla ve uygun olarak serolojiyle hormon artımı bulunan 27 vakadan 26 vakada doku seviyesinde de paralel hormon varlığı izlenmiştir (%96.3). Her opere hipofiz adenomunda immunhistokimyasal çalışmalarla hormon reaktivitesinin tesbitinin inkomplet operasyonlar, yayılma riski yüksek tipler ve nükslerde önemli prognostik değer taşıdığı anlaşılmaktadır.