Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
SAKRAL PERİNORAL KİSTLER
M.Akif BAYAR,Cevdet GÖKÇEK, Uğur SOYLU, Yavuz ERDEM, Ercüment GÖKÇAY
Sağlık Bakanlığı, Ankara Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tanı alan 10 sakral perinoral kist olgusu sunuldu. Bu olgulardan yalnızca 1'inde kistin oluşturduğu nörolojik defisit saptandı. Olguların tümünde sakrumda erezyon, sakral spinal kanalda genişleme saptandı. Sakrumda oluşan değişiklikler, kist sayısı ve büyüklüğü cerrahi tedavi için kriter olarak alınmadı. Kiste yönelik cerrahi tedavi yalnızca nörolojik defisiti olan 1 olguda uygulandı. Asemptomatik kistli olgulara tıbbi tedavi uygulandı. Tedavi sonuçları iyi olarak değerlendirildi.