Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
KRONİK SUBDURAL HEMATOMLAR: KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
Ufuk SOYLU, Etem BEŞKONAKLI, Süleyman ÇAYLI, Uğur BOSTANCI, Yıldız YALÇINLAR
Numune Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Kliniğimizde opere edilen 32 Kronik Subdural Hematom (KSDH) olgusu postoperatif 1. ve 6. haftada klinik ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) takipleri ile incelenmiştir. Hastaların tamamına Burr-Hole kraniostomi ve kapalı sistem drenajı uygulanmış, klinik ve radyolojik iyileşmesi takip edilmiştir. İntraoperatif tam serebral ekspansiyon gözlenen hastaların hepsinde 1. hafta kontrol BT'leri normal bulunmuştur. Intraoperatif tam ekspansiyon gözlenmeyen diğer hastaların 1. hafta kontrollerinde hematom kalınlığının 5-19 mm azalmakla birlikte devam ettiği gözlenmiştir. Klinik iyileşme nedeniyle takibe devam edilen bu hastalara 6. hafta kontrol BT'lerinde tam rezorbsiyon bulunmuştur. Yazıda bu durumla ilgili muhtemel fizyopatolojiler tartışılmıştır.