Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
STEREOTAKTİK INTRASEREBRAL HEMATOM BOŞALTILMASI
H. Zafer KARS, H. Murat GÖKSEL
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas

Özet

Stereotaktik yöntemle boşaltılan onüç hipertansif intraserebral hematom olgusuna ait klinik bulgular bildirildi. Konuyla ilgili yayınlar irdelenerek, yöntemin hipertansif intraserebral hematom tedavisindeki yeri belirlenmeye çalışıldı. Stereotaktik hematom boşaltılması yönteminin teknolojik bir yenilik olmasına rağmen, elde edilen sonuçların klasik tıbbi ve cerrahi yöntemlerden üstün olmadığı saptandı.