Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
FETAL VENTRİKÜLOMEGALİ
Deniz BELEN1, H. Zafer KARS1, Ali HABERAL2, Ömer KANDEMİR2, Fatma Nur ŞENİZ3
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2SSK Ankara Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Perinatoloji Kliniği, Ankara
3SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Yenidoğan Kliniği, Ankara

Özet

Bir yıl içinde tanı konulup izlenen 24 fetal ventrikülomegali (FVm) olgusu sunulmaktadır. İlk iki trimesterde tanı konulan 5 fetus abort edildi, son trimesterde tanı alan 19 fetus ise ek sistem anomalisi açısından ileri tetkike ve/veya izleme alındı. Bu gruptan 9 fetus ağır FVm ve/veya ek sistem anomalisi saptanması üzerine tahliye edildi. Canlı doğan 10 bebekten yedisinde ventrikülomegaliye eş lik eden nöral tüp kusuru saptandı; üç bebekte ise ventrikülomegali tek anomaliydi. FVm sıklıkla diğer anomalilerle birlikte bulunduğundan ağır bir prognostik işarettir. FVm'de fetusun yaşı, ventrikülomegalinin şiddeti ve ek sistem anomalisi olup olmaması gebeliğin sürdürülmesi kararına etki eden unsurlardır. Özellikle son trimesterde saptanan FVm'de ek sistem anomalisi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ileri tetkik yapılmalıdır.