Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
SEMPATEKTOMİ YAPILMIŞ TAVŞANLARDA OMURİLİK UYARIMININ BEYİN KAN AKIMINA ETKİSİ
H. Murat GÖKSEL1, Mehmet TATU1, İbrahim ÖZTOPRAK2, Uğur TURAÇLAR3, Abdullah ARSLAN3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Özet

Omuriliğin elektriksel uyarımı ağrı tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Yüksek servikal omurilik uyarımı sonucu beyin kan akımı artışı, deneysel ve klinik olarak kanıtlanmış fakat mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Omurilik uyarımıyla geçici serebrovasküler sempatik inhibisyon oluştuğu ve sonuçta beyin kan akımının arttığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu varsayımın doğruluğunu araştırmak amacıyla bu çalışmada bir grup tavşana doğrudan, bir grup tavşana servikal sempatik ganglionektomi sonrası omurilik uyarımı yapılmış ve oluşan beyin kan akımı değişiklikleri transkranial Doppler ultrasonografi ile saptanmıştır. Sonuçlar, omurilik uyarımının beyin kan akımı üzerindeki etkisinin yalnızca sempatik inhibisyon sonucu olmadığını göstermektedir.