Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
OMURGANIN ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ
Gökhan AKDEMİR1, Rüçhan ERGUN1, Ali İhsan ÖKTEN1, Etem BEŞKONAKLI1, Selda SEÇKİN2, Yamaç TAŞKIN1
1Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Hastanesi Patoloji Kliniği, Ankara

Özet

Anevrizmal kemik kisti, iyi huylu, genişleme özelliği olan ve daha çok çocuk ve gençlerde görülen kemik lezyonlandır. İyi huylu olmalarına karşın, bu lezyonlardan bazıları hızlı büyüme ve kemikte harabiyet yapma yeteneğine sahiptirler. Bu yazıda üç anevrizmal kemik kisti olgusu sunulmuştur. Bu olgularda ağrı, şişlik ve omurilik basısı bulguları saptanmıştır. Tam laminektomi ve radyoterapi uygulanmış ve nörolojik semptomlarda düzelme görülmüştür. Omuriliğin anevrizmal kemik kisti tarafından basıya uğratılması, motor ve duyu kayıpları ile sonuçlanabilir. Anevrizmal kemik kistinin tedavisinde tam çıkarma en iyi yöntemdir.