Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
LOMBER DİSK CERRAHİSİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: PSÖDOMENİNGOSEL
Ali İhsan ÖKTEN1, Rüçhan ERGÜN2, Gökhan AKDEMİR2
1Gaziantep Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Gaziantep
2Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Psödomeningosel, disk cerrahisinin nadir bir komplikasyonu olup başarısız bel cerrahisi sendromunun da nedenlerinden biridir. Tedavisi dura açıklığının doğrudan tamiridir. Bu yazıda nüks disk hernisi cerrahisi sonrasında gelişen ve manyetik rezonans görüntüleme ile teşhis edilip cerrahi olarak tedavi edilen bir psödomeningosel olgusu sunulmuştur.