Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
SEREBRAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR
M.N. ARDA, A. ACIDUMAN, E. ŞENVELİ, H. KOÇAK, Z. KARS, M. ŞANLI, A. TÜRKER, N. ORAL, T. DÖNMEZ,L. GÜRSES, Z. ŞEKERCİ
SSK Ankara Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Klinikleri, Ankara

Özet

SSK Ankara Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde, 14 yıllık periyodda 51 serebral arteriovenöz malformasyonlu olgu, mikrocerrahi yöntemle tedavi edilmiştir. Olguların %86'sında total eksizyon sağlanabilmişken, %14'ünde bu işlem başarılamamıştır. Hastaların bir yıllık izlemlerinde 34 olguda (%66) önemli bir nörolojik bulgunun olmadığı, 10 olguda (%20) minör nörolojik bulgu olduğu ancak bu hastaların bağımsız olarak yaşayabildikleri, 3 olguda (%6) ise ağır nörolojik bulgularla başkalarına bağımlı olarak yaşayabildikleri saptanmıştır. Total obliterasyon sağlanamayan olguların ortalama bir yıllık izlemlerinde yeniden kanama görülmemiş, ancak, epilepsinin sürdüğü ve kontrol edilemediği saptanmıştır. Cerrahi girişime bağlı mortalite %8, morbidite %14 olup, 4 olgu da postoperatif erken dönemde beyin ödemine bağlı olarak kaybedilmiştir. Seri, literatür gözden geçirilerek sunulmuştur.