Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
ÖN, ORTA VE ARKA KLİVUSA GENİŞLETİLMİŞ FRONTAL YAKLAŞIM: BİR ANATOMİK ÇALIŞMA
İbrahim, M. ZİYAL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Özet

Genişletilmiş frontal yaklaşım, ön, orta ve arka klivusa ve hatta foramen magnuma ulaşmak amacı ile kullanılabilecek emin bir cerrahi koridor oluşturmaktadır. Bifrontal kranyotomi ile birlikte bilateral orbitofrontal veya orbitofrontoetmoidal osteotomiyi içeren bu girişim transbazal yaklaşımın bir modifikasyonudur. Olfaktor sinir fonksiyonlarının korumak amacı ile, cribriform plate etrafından dönülerek yapılacak sirkumferensiyal osteotomi tercih edilebilir. Kapatma esnasında yapılan rekonstrüksiyon postoperatit komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada, latex ile doldurulmuş ön kadavra kafasında genişletilmiş frontal yaklaşım çalışıldı ve literatür ile birlikte tartışıldı.