Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
İNSAN FÖTUSLARINDA WİLLİS POLİGONUNA AİT VARYASYONLARIN ARAŞTIRILMASI
Mustafa BÜYÜKMUMCU1, A. Kağan KARABULUT1, Muzaffer ŞEKER1, Taner ZİYLAN1, Ahmet SALBACAK2, Uğur ERONGUN3
1S.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
2S.D.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
3S.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Çalışmada ortalama yaşları 20 hafta olan abort fötusların Willis poligonlarındaki varyasyonlar, bulundukları segmentler ve sıklıklarının araştırılması amaçlandı. Bu amaçla her bir poligonu oluşturan segmentler kırmızı lateks ile doldurularak, poligonların fotoğrafları çekildi. Çalışılan fötusların sekiz tanesinde (% 26) normal Willis poligonu gözlenirken, 24'ünde ise (%74) asimetrik poligon belirlendi. Poligonların tamamında arterlerin tam olduğu gözlendi. Poligonlarda bulunan varyasyon çeşitleri ve oranları kaydedildi. Poligonlardaki konfigurasyon oranları belirlendi. Bu çalışmada fötuslardaki varyasyon oranlarının yetişkinler için bildirilenlerden daha az olduğu ve üçüncü A2 insidansının yetişkinlerdeki oranlarla uyum gösterdiği tesbit edildi.