Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
PROLAKTİNOMALARIN TRANSSFENOİDAL MİKROCERRAHİ YAKLAŞIMLA TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
Ramazan DURMAZ1, Serdar ATAİZİ1, Cem KEÇİK2, Metin Ant ATASOY1, Eşref TEL1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Eskişehir

Özet

Bu çalışmada, 1987-1996 yılları arasında, transnazal transsfenoidal yaklaşımla ameliyat edilen 16 prolaktinomalı hastanın cerrahi tedavi ve endokrin sonuçları değerlendirildi. Ortalama ameliyat öncesi serum prolaktin düzeyi mikroprolaktinomalarda 165.5 ng/ml, makroprolaktinomalarda 800 ng/ ml olarak bulundu. Ameliyat sonrası takipte serum prolaktin düzeyi, mikroprolaktinomalı 9 hastanın 7'sinde normale (<25ng/ ml) dönerken, makroprolaktinomalı 7 hastanın ancak üçünde anlamlı olarak düştü. Amenore-galaktore yakınması olan 13 hastamn 11'inde bu semptomlarda duzelme gozlendi. Sonuç olarak, serum prolaktin yüksekliğinin transsfenoidal cerrahinin başarısını sınırladığı gözlendi.