Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
ABDOMİNAL PSÖDOKİST: NADİR GORÜLEN BİR VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT KOMPLİKASYONU
Erdal COŞKUN1, Tuncer SÜZER1, Turgay KILDACI1, Salih ŞAHİN1, Ayşe TİRYAKİ2, Türkay DEVRENT3, Kadir TAHTA1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Anabilim Dalı, Denizli
3Betemar Görüntüleme Merkezi, Denizli

Özet

Hidrosefali tedavisinde kullanılan şant ameliyatlarında komplikasyonların %26 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Ventriküloperitoneal şant sonrasında gelişen abdominal psodokist oldukça nadir görülen bir komplikasyondur. Abdomende oluşan bu kistin intraperitoneal reaksiyona sekonder olarak geliştiği düşünülmektedir. Bu çalışmada abdominal psodokist tanısı ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi ile konulan 26 yaşındaki hastanın klinik, nörolojik ve radyolojik bulguları değerlendirilerek literatür eşliğinde tartışılmıştır. Psodokistteki yüksek protein değerinin abdominal yakınmaları ağırlaştırdığı ve ultrason eşliğinde yapılan drenajın iyileşmeyi hızlandıracağı düşünülmüştür.