Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
CUSHİNG HASTALIĞI TANISINDA KORTİKOTROPİN SALICI HORMON (CRH) STİMÜLASYON TESTİ VE PETROZAL VENÖZ ÖRNEKLEME: OLGU SUNUMU
Bülent Okan YILDIZ1, Başar ATALAY2, Selçuk PALAOĞLU2, Olcay GEDİK1
1Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları A.B.D., Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji A.B.D, Ankara

Özet

ACTH'ya bağlı hiperkortizolizm (Cushing hastalığı) ile ektopik ACTH salımınına bağlı Cushing sendromunun klinik, biyokimyasal ve radyolojik bulgulan genellikle birbirinden ayırtedilememektedir. CRH stimulasyon testi ile birlikte bilateral inferior petrozal sinus örneklemesi, ayırıcı tanıda ve hipofiz mikroadenomlarının cerrahi öncesi lokalizasyonunda yararlı bir testtir. Bu olgu sunumunda, CRH stimulasyon testi beraberinde inferior petrozal sinüs örneklemesi yapılarak Cushing hastalığı tanısı koyulup, cerrahi olarak tedavi edilen bir hastadan ve konuyla ilgili literatürden bahsedildi.