Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
BRAKİAL PLEKSUSUN İNTERKOSTAL SİNİRLER İLE NÖROTİZASYONU
Osman Niyazi AKIN, Murat KUTLAY, Levent TOSYALI
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Brakial plexus avulziyon hasarlanmaları üst ekstremitede ileri derecede fonksiyon kaybına neden olur. Bu lezyonların tedavisinde çeşitli tedavi modaliteleri denenmesine rağmen, henüz tatmin edici sonuçlar elde edilememiştir. Son yıllarda, çeşitli nöral elemanlar kullanılarak yapılan nörotizasyon operasyonları sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada, interkostal sinirlerle brakial pleksus nörotizasyonu yapılan 2 olguyu sunduk. Genelde bu cerrahi girişim hastanın pozisyonu üç veya dört kez değiştirilerek yapılırken, biz sadece iki kez değiştirerek bu operasyonu gerçekleştirdik. İnterkostal sinirlerin nörotizasyonda kolaylıkla kullanılabilecek, en uygun donör sinirler olduğunu düşünüyoruz. İyi sonuçlar elde edebilmek için, operasyon öncesi cerrah avulziyonun komplet olduğundan emin olmalı ve nörotizasyon mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. Üst ekstremitelerdeki en yararlı izole hareket dirsek fleksiyonu olduğundan, operasyonun ilk hedefi, muskulokutanöz sinirin nörotizasyonu olmalıdır.