Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
ASTROSİTOMLARDA AKIM SİTOMETRİK İNCELEME VE P53 PROTEİN İLE EGFr İMMÜNREAKTİVİTESİ
Abdülkadir REİS1, Süleyman BAYKAL2, Kayhan KUZEYLI2, Yavuz TEKELİOĞLU3, Yavuz ÖZORAN1, Ercüment OVALI4, -Ümit ÇOBANOĞLU1, Ertuğrul ÇAKIR2
1KTÜ Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, Trabzon
2KTÜ Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, Trabzon
3KTÜ Tıp Fakültesi Histoloji, Anabilim Dalı, Trabzon
4KTÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Hematoloji-Onkoloji) Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Son yıllarda astrositomlarda yapılan akım sitometrik DNA analizi çalışmalarında, aneuploidi oranının tümör grade'i ile korelasyon gösterdiği, aynı zamanda bu tümörlerde p53 ve EGFr gen mutasyonlarının, klinik davranışın agressif olduğu yüksek grade'li tümörlerde daha yüksek oranda bulunduğu bildirilmektedir. KTÜ TIP Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda son beş yılda tanı almış astrositomlar içinde parafin bloklarda yeterli materyali bulunan 35 olgu çalışmaya alındı. WHO-1993 sistemine göre yeniden grade'lenen olgular düşük ve yüksek grade'li olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Parafin bloklardan akım sitometrik DNA analizi ve p53 ile EGFr immünreaktivitesi araştırıldı. Bulguların istatistiksel analizi yapıldığında; p53 pozitifliği ve DNA aneuploidisi yüksek grade'li olgularda anlamlı bulundu (p< 0.05 ve p< 0.001). EGFr pozitifliği grade ve sentez fazı - grade arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Astrositomlarda mutant p53 protein ya da aneuploidi araştırılması, tümörün histolojik grade'inin saptanmasında güçlük çekilen küçük doku örneklerinde yararlı olabilir. Tümör grade'inin tam olarak saptanamadığı olgularda özellikle akım sitometrik DNA analizi hastaların takip ve tedavisine katkı sağlayabilir.