Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
KAVERNÖZ ANGİOMALAR
Ali İhsan ÖKTEN1, Ali Rıza GEZİCİ2, Rüçhan ERGÜN2, Gökhan AKDEMİR2, Etem BEŞKONAKLI2, Fikret ERGÜNGÖR2, Yamaç TAŞKIN2
1Adana Numune Hastanesi Nöroşirürji Kıiniği, Adana
2Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kıiniği, Ankara

Özet

Kavernöz angiomalar, sınırları belirgin, genellikle serebral hemisfer içinde yerleşmiş, ancak aralarında nöral doku bulunmayan, büyük besleyici arterler ve boşaltıcı venlerden yoksun, düzensiz sinüzoidal vasküler kanallar içeren, benign, vasküler hamartomalardır. Gerçek neoplazm değildirler, ancak klinik ve radyolojik olarak neoplazmları taklit ederler. Genellikle serebral hemisferde lokalize olmalarına rağmen nöral aksın herhangi bir yerinde görülebilirler. Bu makalede üçü hemisferik, üçü orbital, biri kafatası, ikisi spinal epidural, biri spinal intramedüller olmak üzere 5 ayrı lokalizasyonlu toplam 10 olgu klinik, radyolojik ve cerrahi tedavileri açısından değerlendirilerek sunulmuştur.