Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
FRONTO-ORBİTAL YERLEŞİMLİ, FİBRÖZ DİSPLAZİ İLE SEYREDEN ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ
Aydın CANPOLAT1, Adem YILMAZ1, Canan TANIK2, Yunus AYDIN1
1Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji, Şişli, İstanbul
2Şişli Etfal Hastanesi Patoloji Kliniği, Şişli, İstanbul

Özet

Anevrizmal kemik kisti seyrek görülen bir kemik tümörüdür. Kafa kemiklerinin tutulumu nadirdir. Fibroz displazi ile birlikte görülebilmektedir. Progresiv proptoz ve yüzde şişlik en sık görülen bulgudur. Tedavide eksizyon ve küretaj uygulanmaktadır. Sekiz aylık olgu; doğum sonrası farkedilen ve zamanla büyüme gösteren sol fronto-orbital yerleşimli yüzde şişlik mevcut . Olgunun kliniğinde proptozis ve sol göz hareketlerinde ileri kısıtlılık dışında özellik tespit edilmedi. Sol fronto-orbitozygomatik kraniotomi ile subtotal eksizyon ve displastik kemiğe küretaj uygulandı. Bir yıllık takibinde halen nüks gözlenmedi. Yazıda fronto-orbital yerleşimli fibroz displazi ile seyreden anevrizmal kemik kisti olgusu; kliniği ve tedavisi ile sunulmuştur.