Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
EKSTRAKRANİYAL KAROTİD ARTER ARTERİOSKLEROTİK HASTALIĞINDA MİKROENDARTEREKTOMİ OPERASYONU
N. ECEMEN,A. ATTAR,C. TEMİZ,K. TUN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Ekstrakraniyal serebral damarların arteriosklerotik hastalığı, inme'nin en sık nedenlerinden birisidir. Hastalığın sağaltımındaki medikal yaklaşıma ek olarak, özellikle iyi seçilmiş olgularda mikroendarterektomi ameliyatı, günümüzde geniş kabul gören bir sağaltının seçeneği haline gelmiştir. Bu çalışmada, dünyada yaklaşık 40 yıldır uygulanan karotid mikroendarterektomi ameliyatı, kendi serimizde irdelenmiştir. Cerrahi tekniğimiz ve operasyon sonuçlarımız literatür bilgileri ışığında incelenerek cerrahi sağaltının, tek başına medikal sağaltıma olan üstünlükleri tartışılacaktır.