Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
GLİAL TÜMÖRLERDE PROLİFERASYON MARKERLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
Nazan BOZDOĞAN1, Esra ERDEN1, Pınar ATASOY1, Kaan TUN2, Ali SAVAŞ2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ABD

Özet

Bu çalışmada 1991-1996 yılları arasında bölümümüzde glial tümör tanısı alan 100 glial tümör incelenmiştir. Hastalar 3-78 yaş arasında olup, erkek kadın oranı 2/1 dir. Tümörler 1993 WHO 'ya göre tip ve derecelendirilmiştir. Tümörlerin tamamına AgNOR ve 55'ine de immünohistokimyasal olarak Ki-67 boyası uygulanmıştır. Glial tümörlerin yaş ile doğru orantılı olarak derecesinin arttığı ve en sık derece 4 olarak karşımıza çıktığı gözlenmiştir. Derece yüksekliği ile yaşam süresi ve 2 yıllık yaşam oranı arasında ters ilişki olduğu saptanmıştır. Hasta yaşının ortalama yaşam süresi ve 2 yıllık yaşam oranı ile ters orantılı olduğu izlenmiştir. AgNOR değerleri ile Ki-67 "labelling indeks" (Ll) inin de dereceye, yaşam süresine ve 2 yıllık yaşam oranına etkili bir parametre olduğu gözlenmiştir.