Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
CHİARİ I MALFORMASYONUNA EŞLİK EDEN SİRİNGOMYELİ TEDAVİSİNDE KRANİOVERTEBRAL DEKOMPRESYON YETERLİ Mİ?
Haluk ÖZER, Kemal YÜCESOY, Mehmet ŞENOĞLU, Tansu MERTOL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Chiari I malformasyonuna eşlik eden siringomyeli tedavisinde güncel olarak kabul gören tedavi yöntemi kraniovertebral dekompresyon (KVD) yer değiştirecek ve dura grefti ile sisterna magna oluşturulmasıdır. Bu girişim ile ilgili deneyimler sonunda fizyopatolojik çalışmalara dayanan yöntemin yüksek oranda başarı sağladığı bildirilmektedir. Ancak bazı olgularda yöntemin komplikasyonlarına bağlı olarak, bazılarında ise KVD' un doğru uygulanmasına rağmen sirinks kavitesinin devam ettiği gözlenmiştir. Bunun sonucu olarak son zamanlarda yapılan çalışmalarda, yöntemin modifiye edilmesi ve/veya yönteme yeni prosedürlerin eklenmesi tartışılmaktadır. KVD ile tedavi edilen beş olgumuzun uzun süreli izlemleri sonucunda ilk üç olguda klinik bulgularda düzelme ve sirinks genişliğinde belirgin gerileme elde edilirken, dördüncü olgumuzda klinik sirinks genişliğinin sürmesi dikkatimizi çekmiştir. Sirinks genişliği preop dönemden de ileri olan bu olguda elde edilen sonuçtan yola çıkarak benzer özellikler gösteren beşinci olgumuzun tedavisinde KVD'a sirinks kavitesi ponksiyonu ile sıvı aspirasyonu eklenerek başarı sağlanmıştır. Çalışmamızda olgularımızın klinik ve radyolojik özellikleri sunulmuş ve KVD ile tedavinin etkinliği güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.