Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
UZAK LATERAL LOMBER DİSK HERNİSİNDE POSTEROLATERAL KAS İÇİNDEN GEÇEN YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
M. Faik ÖZVEREN1, Fatih S. EROL1, İsmail AKDEMİR1, Metin KAPLAN1, Mustafa SARSILMAZ2, Ömer AYDEN3
1Fırat Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ
3Elazığ Devlet Hastanesi, Elazığ

Özet

Uzak lateral lomber disk herniasyonları (ULLDH) faset ekleminin lateralinde oluşması nedeni ile medialde kalan klasik lomber disk herniasyonlarından ayrılarak hem klinik bulgular hem de cerrahi yaklaşımda farklılıklar gösterir. ULLDH genellikle üst lomber sinir kökü bası bulguları verir ve görüntüleme tekniklerinden bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans ile son zamanlarda magnetik rezonans single-shot fast spin-echo sekansın kullanımı ile tanı konma sıklığı artmıştır. Posterolateral kas içinden geçen yaklaşım faset eklemin bütünlüğünü bozmaması nedeniyle ULLDH'larının cerrahi tedavisinde tercih edilen bir tekniktir. Bu makalede adı geçen yaklaşımın uygulandığı bir olgu sunuyoruz ve ilgili literatürü tartışıyoruz.