Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
TRİGONAL YERLEŞİMLİ TÜMÖRLERE PARİETO-OKSİPİTAL İNTERHEMİSFERİK PREKUNEAL YAKLAŞIM
Abdülvahap GÖK, İbrahim ERKUTLU, Cezmi ÜK, M. Sabri KAYGISIZ
Gaziantep Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği, Gaziantep

Özet

Lateral ventrikül tümörlerinin en sık görüldüğü alan trigon bölgesidir. Bu bölge tümörleri ya ventrikül içinde primer olarak gelişir yada çevre dokulardan gelişerek ventrikül içine doğru büyüme eğilimi gösterirler. Trigonal tümörlerin cerrahi rezeksiyonu morbidite yönünden yüksek risk taşımaktadır. Kliniğimizde trigonda tümör tespit edilen 2 vakaya parieto-oksipital interhemisferik prekuneal yaklaşım uygulanarak kitleler gros total olarak rezeke edilmiştir. Bu vesile ile trigona yönelik cerrahi yaklaşım yolları tartışılmıştır.