Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 3
GERGİN OMURİLİK SENDROMU
Tahsin ERMAN, Alp İskender GÖÇER, Metin TUNA, Faruk İLDAN, Erdal ÇETİNALP
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Balcalı / Adana

Özet

Disrafik spinal sendromlar içerisinde yer alan ayrık omurilik sendromları, lipomyelomeningoseller, kısa ve kalın filum terminale ve myelomeningosel operasyonu sonrası ortaya çıkan yapışıklıklar sıklıkla gergin omurilik sendromu nedenidir. Spinal kordun uzun eksen boyunca gerilmesine bağlı nörolojik, ürolojik ve ortopedik semptomlar ortaya çıkmaktadır. Bu tip olgularda bulgular genellikle büyümenin hızlı olduğu adolesan Gaga kadar olan süre içerisinde gizli kalabilmektedir. Erişkin dönemde görülen tethered kord sendromlu hastalarda ağrı ve ürolojik semptomlar ön planda iken, Çocukluk Çağında ise cilt bulguları, ayak-bacak deformiteleri ile skolyoz ön plandadır. Kliniğimizde 1993-1999 yılları arasında gergin omurilik sendromu nedeni ile opere edilen 38 olgu incelenmiş ve sonuçlar literatür verileri ışığında değerlendirilmiştir.