Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
KAROTİD ENDARTEREKTOMİ: ENDİKASYONLARI, MONİTORİZASYONU, KOMPLİKASYONLARI VE CERRAHİ TEKNİĞİ
Türker KILIÇ, İlhan ELMACI, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Özet

Karotid endarterektomi (KE) komplikasyonlarının niteliği nedeni ile nöroşirürjiyenler tarafından uygulanması gerekli cerrahi bir yöntemdir. Stenotik karotid arter hastalığı tanısının nörolojik soruna yol açmadan önce konulabilmesi ve belirli hasta grubunda KE'nin koruyucu etkinliğinin ispatlanması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu cerrahi yöntemin giderek daha sık uygulanmasına neden olmuştur. Dört ayrı kısımdan oluşan bu makalede KE hakkındaki güncel bilgi ve bu konuyla ilişkili Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsünün protokolü sunulmuştur. Birinci bölümde KE endikasyonları, yapılmış önemli klinik deneme çalışmaları (=trial study) ışığı altında tartışılmıştır. Bu bölümde cerrahi adayı hastada uygulanması önerilen preoperatif algoritma da sunulmuştur. İkinci bölüm ameliyat esnasında uygulanan monitorizasyon yöntemlerine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde operasyon esnasında ve sonrasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar özetlenmiş ve son bölümde ise sözü edilen komplikasyonları azaltmayı amaçlayan cerrahi teknik anlatılmıştır.