Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
LOMBER DİSKOPATİLERDE LİGAMENTUM FLAVUMDAKİ ERKEN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
Gülşah BADEMCİ1, Funda BATAY1, Esra ERDEMLİ2, Ahmet ERDOĞAN1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Artropatiye yol açan kristal depozit hastalığının sadece eklemleri değil spinal ligamanları da etkilediği bilinmektedir. Ligamentum flavum kalsifikasyonu sıklıkla, eklem mobilitesinin daha fazla olduğu servikal bölgede görülmekle birlikte, normal bireylerde ilerleyen yaşa paralel olarak lomber bölgede de ortaya çıkmaktadır. Lomber disk hernisi gibi predispozan faktör varlığında ise ligamentum flavum kalsifikasyonu erken yaşlara kayabilir. Bu çalışmada; 17'si lomber disk hernisi olan 40 hastada ligamentum flavum kalsifikasyonu, bunun erken histopatolojik değişiklikleri, etyolojideki rolü ve klinikle bağlantısı; elektronmikroskopik incelemelerin ışığında değerlendirilmiştir.