Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
GAMMA KNİFE UYGULANANVESTİBÜLER SCHWANNOMA OLGULARININ RADYOLOJİK VE ODYOLOJİK SONUÇLARI
Tufan HİÇDÖNMEZ1, M. Levent DENİZ1, Türker KILIÇ1, Selçuk PEKER1, Meriç SENGÖZ2, M. Necmettin PAMİR1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Vestibüler schwannomalar histolojik olarak selim nitelikli intrakranial tümörlerdir. Bu tümörler cerrahi girişime uygunluk göstermekle birlikte, son yıllarda Gamma Knife radyocerrahi bu tümörlerin tedavisinde giderek artan bir sıklıkla alternatif bir tedavi seçeneği olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Gamma Knife Radyocerrahi Biriminde tedavi edilmiş ve bir yılın üzerinde izlemi tamamlanan 20 vestibüler schwannoma olgusunun radyolojik ve odyolojik sonuçları ile Gamma Knife Işın-cerrahisinin tedavideki önemi irdelenmiştir. İzlem dönemi içinde, işitmesi olan 15 olgudan 2 (% 13) olguda, bir derece işitme azalması olmuş; 13 (%87) olguda ise kullanılabilir işitme korunmuştur. Tüm olgularda (%100) tümör büyüme kontrolü sağlanmıştır. Gamma Knife Radyocerrahisi, özellikle bası bulgusu olmayan, 2,5 cm ve daha küçük boyuttaki tümörlerde, fasiyal sinirin işlevini ve varolan isitmeyi koruyarak tümör büyüme kontrolü sağlayan etkin bir tedavi yöntemidir.