Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
İZOLE ÜÇÜNCÜ SERVİKAL VERTEBRA FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU
Metin TUNA, Tahsin ERMAN, Faruk İLDAN, A İskender GÖÇER, Erdal ÇETİNALP
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana

Özet

İzole üçüncü servikal vertebra fraktürü travmatik servikal fraktürler içinde % 0.8 oranında görülen, korpus, lamina veya spinoz proçesi kapsayan fraktürdür. Bu fraktürlerin tedavisinde lezyonun tipine ve derecesine göre eksternal immobilizasyon uygulamasını içeren konservatif veya cerrahi tedavi seçilebilir. Konservatif tedavide başarı kemik ve ligamentoz yaralanmanın derecesine ve hastanın halo-vest veya servikal korseye uyumuna bağlı olmakla birlikte yakın hasta takibinide gerektirir. Fraktür seviyesinde interspinoz mesafe yüksekliğinin artmasına ve 11 dereceden daha fazla angulasyonuna neden olmuş travmatize servikal vertebra korpusunun resorbsiyona uğrama riski ve gelişebilecek deformite nedeniyle salt orthosis ile spinal açıyı korumak ve idame ettirmek genellikle yeterli olmamaktadır. İzole C, vertebra fraktüründe transservikal retrofaringeal yaklaşımla anterior korpektomi, interkorporal otogreft ve anterior plakdan oluşan cerrahi tedavi konservatif tedavinin ideal olarak uygulanamadığı ve hasta toleransının yetersiz olduğu durumlarda effektif bir tedavi yöntemidir ve aynı zamanda hastanın postop erken mobilizasyonunu sağlamaktadır.