Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
HİDATİK KİST REZEKSİYONU SONRASI KİTLE ETKİSİ YAPAN PORENSEFALİK KAVİTE OLGUSU
Lütfü POSTALCI, Bülent DEMİRGİL, Ali DALGIÇ, Zeki ORAL
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği

Özet

Serebral kist hidatik hastalığı bütün ekinokokus granülozus olgularının % 1-2' sinde görülür. Tedavisi kistin Dowling cerrahi tekniği ile çıkarılmasıdır. Rüptüre olmadan kistin rezeke edildiği olgularda, operasyon sonrası klinik tablo yüz güldürücüdür. Bu yazıda serebral hidatik kistin total, rüptüre edilmeden çıkarılmasına karşın, kliniği olumsuz yönde progresyon gösteren bir olgu sunuldu. Operasyon sonrasında sekonder optik atrofisi ilerleyen olguda; kistin çıkarılması sonucu oluşan porensefalik kavitenin yaptığı kitle etkisinin klinik tabloya neden olduğu düşünüldü. Serebral hidatik kistin cerrahi tedavisinde, kistin çıkarılmasına karşın klinik tablosu düzelmeyen olgularda porensefalik kavitenin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile kitle etkisi ortaya konulmalı ve kavitenin kistoperitoneal şant veya ventrikül ile ağızlaştırılması şeklinde drenajı planlanmalıdır.