Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
DENEYSEL KRANİYAL DURAL DEFEKTLERİN ONARIMINDA DEHİDRATE HUMAN DURA MATER GREFTLERİNİN KULLANIMI HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME
Erhan TAKÇI1, Hakan Hadi KADIOĞLU1, Hakan BAHÇECİ2, İsmail Hakkı AYDIN1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Mersin SSK Hastanesi Nöroşirürji Kliniği

Özet

Deneysel modelimizde 60 adet beyaz melez, erkek tavşan kullanıldı. Sol pariyetal kraniektomi ile oluşturulan 1x1 cm boyutundaki dura defekti birinci grupta dehidrate human dura materi (DHD), ikinci grupta ise otojen fascia lata (OFL) greftiyle kapatıldı. İzleme süresi sonunda deneklerden alınan greftlerin makroskopik değerlendirmesinde, DHD greftlerinin konak durasına mükemmel düzeyde kaynadığı ve OFL greftlerine göre daha az kortikal adezyona neden olduğu gözlendi. Mikroskopik incelemede ise; DHD greftlerinin OFL greftlerine gore anlamlı şekilde daha az kortikal adezyona neden olduğu, kapsülasyon görülmesi ve degradasyon düzeyi açısından DHD'in OFL greftlerinden istatistiksel olarak farklı olmadığı belirlendi. Bu bulgular doğrultusunda, DHD' nin; otojen greft alınamayan, geniş dura defektlerinin bulunduğu ve kozmetik sorunlar nedeniyle otojen greftlerin reddedildiği durumlarda uygun (ideal) bir dural greft materyali olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.