Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALARIN TANI VE PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK ANJİOGRAFİNİN YERİ
Levent ALTIN, Aysun ERDOĞAN, Gökhan AKDEMİR, Hafize KARAHASANOĞLU, Semra DURAN, M. Alp KARADEMİR
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ve Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Çalışmanın amacı, intrakranial anevrizmaların tanı ve değerlendirilmesinde üç boyutlu bilgisayarlı tomografik anjiografinin (3B-BT A) etkinliğinin araştırılmasıdır. 3B-BT A ve dijital substraksiyon anjiografisi (DSA) ile 16 anevrizma saptanan, yaşları 40–75 yaş arası değişen sekiz hasta çalışmaya alınmıştır. Anevrizma varlığı, sayı, boyut, lokalizasyon ve şekli 3BBT A ile değerlendirilmiştir. Hem DSA hem de BT A ile toplam 13 anevrizma saptanmıştır. 3B-BT A ile görülen 1 anevrizma DSA ile saptanamamış ve DSA ile görülen 1 anevrizma 3B-BT A ile saptanamamıştır. 3B-BT A ile 1 anevrizması saptanan bir hasta da DSA ve operasyonu reddetmiştir. Üç boyutlu bilgisayarlı tomografik anjiografi intrakranial vasküler patolojilerin ve intrakranial kitlelerin değerlendirilmesinde invazif olmayan, ucuz ve etkin bir yöntemdir.